Inspectierapport

Op 3 april 2018  de onderwijsinspectie de hele dag bij ons op school geweest.
's Ochtends  heeft  de inspectie  alle klassen drie kwartier bezocht. Tussen de middag hebben zij  gesprekken gevoerd met  het team  en 's middags  met onze directeur Jaap Lesman en I-B-er Paulien Minses.
Daarna  heeft  de inspectrice  documenten geanalyseerd. Tot slot heeft  zij verslag gedaan van haar bevindingen

Alvorens  in te gaan op de  standaarden  die  onderzocht werden was de samenvatting  van de  inspectie  als  volgt:
Ze  vonden het  een plezierige dag. De school ziet  er geordend  en uitdagend  voor  leerlingen uit. Er  heerst een prettig  pedagogisch klimaat (Het pedagogisch klimaat kun je omschrijven als 'het totaal aan aanwezige en bewust gecreëerde omgevingsfactoren dat inspeelt op het welbevinden van het kind waardoor het zich in meer of mindere mate kan ontwikkelen'. Belangrijke factoren binnen het pedagogisch klimaat zijn de leeromgeving, en de relatie tussen de leerkracht en de leerling. en rijke, krachtige en betekenisvolle leeromgeving daagt de leerlingen uit om te leren. Het belangrijkste hierbij is dat de leerling zich hier prettig en veilig bij voelt. Voor de leerling is het belangrijk dat hij het gevoel heeft dat zijn manier van leren wordt gewaardeerd en hij als persoon wordt erkend door de leerkracht en medeleerlingen.
Wij hebben als  school  onze  leerlingen goed  in beeld. Dat vond de  inspectie  een sterk punt  van onze  school.
Verder  gaf de  inspectie  aan dat alle  onderzochte  standaarden (hieronder) voldoende waren.
 1. Zicht  op ontwikkeling
 2. Didactisch handelen
 3. Pedagogisch klimaat
 4. Kwaliteitszorg en ambitie
 5. Verantwoording en dialoog 
  Wij hebben, volgens de inspectie, als  school een goed beeld van leerlingen en ouders. We houden de  vinger  goed  aan de  pols  voor wat betreft de resultaten middels  volgen van methodetoetsen en citotoetsen. We  werken proactief en dat vindt de  inspectie  een pluspunt
   
  Het  didactisch handelen (De leerkracht is de spil om kinderen tot leren te brengen. Maar hoe doet de  leerkracht dat? Wat is effectief als het gaat om het geven van instructie en wat niet? Hoe krijg je leerlingen gemotiveerd en betrokken?  Hoe zorg je voor een doelgerichte les? Hoe ga je om met een langzaam veranderende rol waarbij leerlingen steeds meer de regie krijgen over hun eigen leren? Hoe stuur je dan nog aan en bij? Wanneer doe je dat wel en wanneer niet? Wie bepaalt nu nog wát in het leerproces? En tot slot, hoe voorkom je gedragsproblemen in de klas en op school?)
   
  De  lessen die  de  inspectie  heeft  bezocht  waren voldoende. De  leerlingen werken rustig en kunnen goed  zelfstandig werken. Het  klimaat  in de  klassen is  positief. Prima  voorelkaar  volgens de  inspectie. De  kinderen werken in een veilig  klimaat.
  Het is een betrokken team die  uit de  leerlingen wil halen wat erin zit. Ze  zijn bevlogen en betrokken.
  De  zorgstructuur  staat. We  kunnen goed  anticiperen op leerlingen die  iets  meer  nodig  hebben of  die  extra  begeleiding  nodig  hebben.
 
Waren er  ook verbeterpunten: Ja
Geef  de  leerlingen nog  meer  regie  over  hun eigen leren (eigenaarschap)
Kijk meer  naar  groei per  leerling
Afspraken 'Wat te  doen bij ruzie ' in de  klas  bespreken en diverse  keren terug  laten komen op rooster.
Wij zullen deze  punten meenemen in ons  nieuwe  schooljaarplan.


Het verslag van onze school is opgenomen in een algemeen verslag van meerdere scholen van Lauwers en Eems. In de link hieronder vindt u het complete  verslag.


Hieronder vindt u de link naar de beoordeling op de website van de onderwijsinspectie. 
website onderwijsinspectie

Hieronder vindt u het verslag van de onderwijsinspectie

definitief rapport 4JOBS 13683 Lauwers en Eems PO.pdf