Uitgangspunten van onze school


Uitgangspunten Neutrale karakter

De Neutrale Basisschool De Sterren heeft diepe en al heel oude wortels in de dorpsgemeenschap van Uithuizermeeden en de school in Godlinze heeft ook belangrijke historische banden met het dorp. De neutrale gedachte van de scholen is vanaf de oprichting van de school onveranderd gebleven. ‘Neutraal’ geeft aan dat wij een school zijn voor alle kinderen en dat wij actief rekening houden met de verschillende levensovertuigingen en maatschappijvisies van de ouders van onze leerlingen. Gevoel voor normen en waarden en verdraagzaamheid behoren daarbij tot belangrijke aandachtspunten.

De school in Uithuizermeeden is van oudsher een Neutrale Basisschool. In Uithuizermeeden wordt in groep 5 tot en met 8 levensbeschouwing gegeven. In deze lessen komen de grote wereldgodsdiensten (Christendom, Islam, Boeddhisme, Hindoeïsme, Jodendom) aan de orde. In het kader van onze multiculturele samenleving en als neutrale school vinden wij het belangrijk dat de kinderen op de hoogte zijn van de verschillende geloven, waarom mensen geloven en hoe dat eruit kan zien. Zo leren de kinderen respectvol om te gaan met verschillende opvattingen van mensen. In het lesmateriaal dat voor deze lessen gebruikt wordt, worden verhalen uit de eerder genoemde godsdiensten verteld en leren de kinderen belangrijke feesten en gebruiken kennen. Er wordt ook stil gestaan bij wat een godsdienst is en waarom mensen een bepaalde geloofsopvatting hebben.

De Neutrale Basisschool De Sterren is een school met:

Een goed op elkaar ingespeeld en ontwikkelend team, moderne leermiddelen en methodes, gebruik van computers in de groepen, moderne audiovisuele hulpmiddelen, gezamenlijke vieringen, schoolreis of schoolkamp, ouderochtenden, extra culturele vorming door middel van excursies naar museum, theater.

 Kortom een school:

 waar alle leerlingen welkom zijn en 
 waar kinderen en ouders zich thuis voelen